તારી મુસ્કાન

કલ્યાણી દેશમુખ|

તારમુસ્કામાટમોસાથલડશકહુ
દિકહસાથરહીસદખુરહીતને યારાખવું એ ઉપકાનહનસીઅમારુ
જરૂપડશતનઈશ્વપાસેથછીનવલાવીશ


આ પણ વાંચો :