તારી યાદ

વેબ દુનિયા|

જ્યારે તુ યાદ આવે છે
દિલ તારી એક ઝલક માટે તડપે છે
આ બેદર્દી જમાનો શુ જાણે
પ્રેમીઓના દિલમાં શુ શુ થાય છે


આ પણ વાંચો :