તુ છે મારી આસપાસ

કલ્યાણી દેશમુખ|

કોઈ વચન નથી છતા હોય છે વિશ્વાસ
દૂર હોય તુ છતા હોય છે એક આશ
રાહ કેમ જોવાની તારી મને તો હોય છે એ જ અહેસાસ
યે મિત્ર તુ અહી જ છે મારી નિકટ, મારી આસપાસ


આ પણ વાંચો :