દિલરૂબાની આંખો

વેબ દુનિયા|

જેની દિલરૂબા હોય શરબતી આંખોવાળી એની શુ શાન છે
જો પ્રેમી પીએ મદિરા તો આ એની આંખોનુ અપમાન છે


આ પણ વાંચો :