દોસ્તી

વેબ દુનિયા|

દુનિયાના ભૌતિકસુખમાં એ દોસ્ત તુ મને આજે ભૂલી ગયો છે,
પરંતુ જ્યારે પણ વાત નીકળે છે દોસ્તીની તુ મને યાદ આવી જાય છે.


આ પણ વાંચો :