પૂનમની રાત

કલ્યાણી દેશમુખ|

N.D
પૂનમનરાદિલમાઉતરજા
માણનથબદલાજા
તમારટેવ જ એટલપડતમારદ્વારવારંવાસતાવવાનકરે.


આ પણ વાંચો :