પ્રચાર

વેબ દુનિયા|

પ્રેમ કરુ છુ, પ્રેમ કરુ છુ કહેનારા સાચો પ્રેમ નથી કરતા
સાચો પ્રેમ કરનારા ખોટો પ્રચાર નથી કરતા


આ પણ વાંચો :