પ્રેમનો વિશ્વાસ

વેબ દુનિયા|

પ્રેમની મર્યાદા ન રાખીએ તો પ્રેમીનો સાથ છૂટી જાય છે
પ્રેમના પારખા કરવાની વાત ન કરશો
અહી તો હસી-મજાકની વાતોમાં જ
હમસફરનો વિશ્વાસ ડોલી જાય છે


આ પણ વાંચો :