પ્રેમ પરીક્ષા

વેબ દુનિયા|

મરતનથપ્રેમનલાગણીઅપેક્ષામરજાે,બદલાતનથપ્રેપ્રેમીબદલાજાછે
તોલશો ન કદપ્રેદુનિયાનનજરોથી, આવપરીક્ષાઓથતમારા જ પ્રેમનઅપમાજા


આ પણ વાંચો :