બસ એક તારો સાથ

વેબ દુનિયા|

ભૂલી ન શકીએવકોયામનઆપભૂલથી જ ભલક્યારેમનઅવાલગાવો, અહમોતનુ:ખ કોણે, ક્ષણભરનસાતમઆપ


આ પણ વાંચો :