બાળપણ

વેબ દુનિયા|

કદાચ ફરીથી તેવું નસીબ મળી જાય,
જીવનની સૌથી સુંદર ક્ષણ મળી જાય,
ચાલ ફરીથી બનાવીએ સાગર પર રેતીનું મકાન
કદાચ પાછુ આપણું બાળપણ મળી જાય.


આ પણ વાંચો :