બીજાને હસાવવા માટે

વેબ દુનિયા|
હુ નથી જીવતો મારા માટે હુ છુ જમાના માટે,
ખુદને આપીને જીવું છુ બીજાને હસાવવા માટે


આ પણ વાંચો :