બેવફાનુ નામ

વેબ દુનિયા|

ઈચ્છતો નથી છતા જીભ પર તેનુ નામ આવી જાય છે
પણ કોઈ પૂછે કે કોણ છે તો નામ બતાવી શકતો નથી


આ પણ વાંચો :