બેવફા માટે

વેબ દુનિયા|

કોઈ બેવફા માટે આટલી દિવાનગી ક્યા સુધી,
જે તમને ભૂલાવી ચૂક્યા છે, તેને તમેપણ ભૂલી જાવ


આ પણ વાંચો :