બેવફા

વેબ દુનિયા|

અમે રાત્રે ઉઠી-ઉઠીને જેને યાદ કરીને રડીએ છીએ
એ બીજાના ખોળામાં માથુ મુકીને આરામથી સૂવે છે.


આ પણ વાંચો :