મારા વિશે


જાણુ છુ કે હુ એટલો સ્વીટ નથી કે તમને ડાયાબીટીશ થઈ જાય
એટલો ચટપટો પણ નથી કે તમારુ બીપી વધી જાય
અરે હુ તો એટલો ટેસ્ટી પણ નથી કે મજા આવી જાય
પણ હું એટલો કડવો પણ નથી કે તુ મને ભૂલી જાય


આ પણ વાંચો :