માર્ગ

વેબ દુનિયા|

એક એવો માર્ગ છે જ્યાંથી પસાર થાય નહી એ ક્યારેય
છતા આમ જ બેસીને એ માર્ગનો રસ્તો નિહાળતા રહીએ છીએ


આ પણ વાંચો :