મિત્રતા

વેબ દુનિયા|

તારમિત્રતઅમે એ રીતનિભાવીશરોઝધડીઅમરોમનાવીશુ,
માનજજમારમનાવવાથનહો આ ભીનઆંખલઈનઅમક્યાજઈશુ ?


આ પણ વાંચો :