મિત્રતા

વેબ દુનિયા|

મૈત્રી તો ઈશ્વરે બનાવેલ એક લાગણીનો તાર છે
એ નથી જોતી કયો સમય છે કે વાર છે
મૈત્રી એ બે દિલોનો છે
જેને નથી બનાવ્યો મિત્ર એની જીવનમાં હાર છે.


આ પણ વાંચો :