મિત્રતા

કલ્યાણી દેશમુખ|

ઈશ્વરદિસાથદિલનમેળાકરાવ્ય
કુદરતનસૌથપવિત્સંબંબનાવ્ય
મૈત્રનિભાવશકાદિલથ
તેથી જ ઈશ્વપોતમિત્રનરૂપમાઆવ્ય


આ પણ વાંચો :