યાદ રાખો તો

વેબ દુનિયા|

જો યાદ રાખશો તો તમારા દિલમાં જ સમાયેલો છુ હું
ભૂલી જશો તો મીલોનુ અંતર છે


આ પણ વાંચો :