રિસાયા છે એ .

વેબ દુનિયા|

રિસાય ગયા છે તેઓ અમારાથી એ રીતે કે તેમને સમજાવવા પણ મુશ્કેલ થઈ ગયા
શુ ભૂલ થઈ ગઈ અમારાથી કે પછી કોઈ બીજુ તેમની સમીપ આવી ગયુ


આ પણ વાંચો :