વજૂદ

કલ્યાણી દેશમુખ|

સાચકોવ્યક્તિ ખાસમાખાહો
પડછાયાનજેકાયસાથે જ રહે
જ્યારઆવમેસેતેનપોતાનસુગંલઈનવજૂઅમારતેમઓતપ્રોજાે.


આ પણ વાંચો :