વિશ્વાસ

વેબ દુનિયા|

કરકોદોસ્તકોઈનસાથે, હવદોસ્સાચદોસ્નથરહ્યા,
જેનકારણટકદોસ્તદોસ્તીનઆધાવિશ્વાહવકોઈનકોઈનનથરહ્ય


આ પણ વાંચો :