શુ કરુ

વેબ દુનિયા|

કરુ આ દિલનજેનતારસપનાજોતરહેવસિવાબીજકાંઈ જ સુઝતનથી,
દુનિયાનબધી જ ખુશીયહોવછતહોસામમનકંઈગમતનથી


આ પણ વાંચો :