સાંભળતા....

વેબ દુનિયા|

દુનિયા ધ્યાનથી સાંભળી રહી હતી મારી દાસ્તાન
જેમને સંભળાવવા માંગતો હતો એ જ ઉંઘી ગયા સાંભળતા-સાંભળતા


આ પણ વાંચો :