સાથ આપનારૂ કોઇ નથી

વેબ દુનિયા|
દુનિયામાં કરનારાઓની એક જ વ્યથા છે,
આંગળી ચીંધવા દુનિયા છે, પણ સાથ આપનારું કોઈ નથી


આ પણ વાંચો :