સુખ પણ તને મળે

વેબ દુનિયા|

ઈશ્વરને અરજ છે એટલી જ મારી, તને જીવનમાં બધુ જ મળે
દુ:ખો તારાથી છેટા રહે, સુખ પણ બધા મારા તને મળે


આ પણ વાંચો :