સોબત-એ-યાર

કલ્યાણી દેશમુખ|

સારસંગજોઈનસાંગબદલરૂ
જેકેરીનમળીનતડકમીઠજા
તેથઅમરાખીછીદિલમાતસ્વીરયાજાસુંદરહસોબત-એ- યા


આ પણ વાંચો :