સૌને પ્રેમ મળતો નથી

કલ્યાણી દેશમુખ|

ફૂલ તો ઘણા ખીલે છે, સુવાસ બધાની ગમતી નથી
પ્રેમ તો ઘણા કરે છે સૌને પ્રેમ મળતો નથી


આ પણ વાંચો :