જો પ્રેમ ન કરો તો

વેબ દુનિયા|

તમે મને પ્રેમ ન કરતા, હુ હસતા-હસતા આ દુ:ખને સહી જઈશ
પણ જો તમે મારી સામે બીજા કોઈને અપનાવશો તો હુ મરી જઈશ


આ પણ વાંચો :