ગુરૂ પૂર્ણિમાનું મહત્વ - importace of Guru in our life

guru purnima
Last Updated: સોમવાર, 15 જુલાઈ 2019 (11:45 IST)


શાળા School જ એક પહેલી એવી જગ્યા છે, જ્યાં એક બાળક તેનમા જીવનમાં પહેલી વાર જીવનના પહેલા ગુરૂના સંપર્કમાં આવે છે અને શાળા જ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં એક બાળક તેમના જીવનઓ પાઠ ભણે છે.
આ પણ વાંચો :