1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. સ્વતંત્રતા દિવસ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 15 ઑગસ્ટ 2022 (14:26 IST)

તિરંગા ગીત- વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા

વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા
 
વિજયી વિશ્વતિરંગા પ્યારા
 
ઝંડા ઊંચા રહે હમારા ||ઝંડા||
 
 
સદા શક્તિ બર્સાને વાલા
 
પ્રેમ સુધા સર્સાને વાલા
 
વીરોંકો હર્ષાને વાલા
 
માતૃભૂમિકા તન મન સારા ||ઝંડા||
 
 
સ્વતંત્રતાકી ભીષણ રણ મે
 
લગ્‌કર બડે જોષ ક્ષણ ક્ષણ્‌મે
 
કાવે શત્રુ દેખ્‌કર મન્‌મે
 
મિટ જાવે ભય સંકટ સારા ||ઝંડા||
 
ઇન ઝંડેકે નીચે નિર્ભય
 
લે સ્વરાજ્ય યહ અવિચલ નિશ્ચય
 
બોલો, ભારત માતાકી જય
 
સ્વતંત્રતા હિ ધ્યેય હમારા ||ઝંડા||
 
 
ઇસ કી શાન ન જાને પાયે
 
ચાહે જાન ભલેહિ જાયે
 
વિશ્વ વિજય કર કે દિખ લાવે
 
તબ હોવે પ્રણ પૂર્ણ હમારા ||ઝંડા|