અપમાન

વેબ દુનિયા|

પત્ની -આજે રેલયાત્રા કરતી વખતે ટીટીએ મારુ અપમાન કર્યુ ?
પતિ - કેમ શુ કહ્યુ એણે ?
પત્ની - તેણે કહ્યુ, તમે ત્રણ મુસાફરોની જગ્યા રોકી લીધી.


આ પણ વાંચો :