બારવાગે

વેબ દુનિયા|

પત્ની - હવે ઉઠો, બાર વાગી ગયા છે ક્યા સુધી સૂતા રહેશો ?
પતિ - અરે કયા બાર વાગ્યા છે, દિવસના કે રાતના.
પત્ની - દિવસના બાર વાગ્યા છે.


આ પણ વાંચો :