ગુજરાતી Funny Jokes-

gujarati jokes
પીયર ગઈ પત્ની ફોન પર- તમારા વગર જી નહી લાગતું

પતિ- અરે ગાંડી Zee નહી લગે તો સ્ટાર પ્લસ અને સોની જોઈ

લે એ પણ સારા ચેનલ છે.આ પણ વાંચો :