આજ્ઞાનુ પાલન

N.D
નંદૂજી - બેટા, હુ લગ્ન કરીને પછતાઈ રહ્યો છુ તેથી એક સલાહ તને પણ આપુ છુ કે તુ લગ્ન ન કરીશ.
વેબ દુનિયા|
મુન્નુ - યાદ રાખીશ પપ્પા, અને આ સલાહ મારા બાળકોને પણ આપીશ.


આ પણ વાંચો :