તો પછી ઉઠાડોને

વેબ દુનિયા|

રમણ - મને છ વાગે ઉઠાડી દેજે
મમ્મી - પણ, બેટા છ તો વાગી ગયા છે
રમણ - તો પછી ઉઠાડી દો ને .


આ પણ વાંચો :