ફ્રી ઓફ ચાર્જ

વેબ દુનિયા|

જજ - હું તને જેલમાં મોકલુક છુ.
ચોર - શુ ચાર્જ લાગશે ?
જજ - કોઈ ચાર્જ નથી છે.


આ પણ વાંચો :