વિશ્વાસ

વેબ દુનિયા|

એક બાળક તેની દાદી પાસે ગયો અને બોલ્યો - દાદીજી, તમે શેરડી ખાશો ?
દાદી - કેવી રીતે ખાઉ, મારા મોઢાનાં તો એક પણ દાંત નથી
બાળક - તો સારુ, આ શેરડી સાચવો હુ રમીને આવું છુ.


આ પણ વાંચો :