વ્રરસાદ

વેબ દુનિયા|

પહેલોલાગે છે કે આજે વરસાદ નહી પડે.
બીજો - નહી આજે તો વરસાદ જરૂર પડશે ?
પહેલો -કેમ ?
બીજો - એક તો મે નવા કપડાં પહેર્યા છે, છત્રી પણ ઘરે ભૂલી આવ્યો છુ, અને ઉપરથી પેપરમાં પણ લખ્યુ છે કે આજે વરસાદ નહી પડે.


આ પણ વાંચો :