અંધારાના દર્શન

વેબ દુનિયા|

સોનુ (મોનુને) મને તો આંખ બંધ કરીને પણ દેખાય છે.
મોનૂ(આશ્ચર્યથી) શુ દેખાય છે ?
સોનુ - અંધારુ.આ પણ વાંચો :