ક્યા ગઈ ઠંડી ?

N.D
ઠંડી,
અનુભવ હવે તેનો રહ્યો નથી
સ્વેટર કાઢ્યા છે પણ પહેર્યા નથી
કદી ઠંડીમાં બેસતા હતા તડકામાં
પણ ઠંડીમાં એ તાપ પણ ગમતો નથી

ચારે બાજુ ઉડવા લાગી છે ધૂળ
લોકોના ચહેરા પણ લાગે છે સ્થૂળ
કેમ રિસાઈ ગઈ આપણી આ વ્હાલી ઋતુ
કલ્યાણી દેશમુખ|
માંગે છે આનો જવાબ બાળકો, પણ કોઈને મળતો નથી


આ પણ વાંચો :