જો હું હોતી એક પતંગિયુ

વેબ દુનિયા|

N.D
જો હું હોત એક પતંગિયુ
ઉડતી રહેતી ચારે બાજુ
ન કોઈ ચિંતા હોતી ગણિતની
ન કોઈ ડર રહેતો પરીક્ષાનો
હોત જો હુ એક પતંગિયુ
રહેતી દિવસભર ફૂલો પર
મોડા સુધી બેસી રહેતી
હું આ નાજુક હિંચકા પર
કોઈ ન કહેતુ પછી મને ભણવાનુ
રમ્યા કરતી મે દિવસભર જો હુ હોત એક પતંગિયુ તો
ફર્યા કરતી ચારેબાજુ


આ પણ વાંચો :