જપજી સાહેબ પાર્ટ - 13

P.R

અમુલ ગુણ અમુલ વાપાર

અમુલ ગુણ અમુલ વાપાર.
અમુલ વાપારીએ અમુલ ભંડાર.
અમુલ આવહિ અમુલ લે જાહિ.
અમુલ ભાઇ અમુલા સમાહિ.

અમુલ ધરમુ અમુલુ દીવાણુ.
અમુલુ તુલુ અમુલુ પરવાણુ.
અમુલુ બખસીસ અમુલુ નીસાણુ.
અમુલુ કરમુ અમુલુ ફુરમરણ.

અમુલો અમુલુ આખિયા ન જાઇ.
આખિ આખિ રહે લિવલાઇ.

આખહિ વેદ પાઠ પુરાણ.
આખહિ પડે કરહિ વખિયાણ.
આખહિ બરમેં આખહિ ઇંદ.
આખહિ ગોપી તે ગોબિંદ.
આખહિ ઈસર આખહિ સિધ.
આખહિ કેતે કીતે બુધ.

આખહિ દાનવ આખહિ દેવ.
આખહિ સુરિ નર મુનિ જન સેવ.
કેતે આખહિ આખણિ પાહિ.
કેતે કહિ કહિ ઉઠિ ઉઠિ જાહિ.

એતૈ કીતે હોરિ કરેહિ.
તા આખિ ન સકહિ કેઈ કેઇ.
જેવડ ભાવૈ તેવઉ હોઇ.
'નાનક' જાણૈ સાચા સોઇ.

જે કો આખૈ બોલ વિગાડુ.
વેબ દુનિયા|
તા લિખિએ સિરિ ગવારા ગાવારુ.


આ પણ વાંચો :