જપજી સાહેબ પાર્ટ - 14

W.D

સો દરુ કેહા સો ઘરુ કેહા

સો દરુ કેહા સો ઘરુ કેહા જિતુ બહિ સરબ સમાલે.
બાજે નાદ અનેક અસંખા કેતે વાવણહારે.
કેતે રાગ પરી સિઉ કહીઅનિ કેતે ગાવણહારે.

ગાવહિ તુહનો પઉણુ પાણી વૈસંતરુ ગાવે રાજા ધરમ દુઆરે.
ગાવહિ ચિગુપતુ લિખિ જાણહિ લિખિ લિખિ ધરમુ વીચારે.

ગાવહિ ઈસરુ બરમા દેવી સોહનિ સદા સવારે.
ગાવહિ ઇંદ ઇંદાસણ બૈઠે દેવતિયા દરિ નાલે.

ગાવસિ સિધ સમાધી અંદરિ ગાવનિ સાધ વિચારે.
ગાવનિ જતી સતી સંતોખી ગાવહિ વીર કરારે.

ગાવનિ પંડિત પડનિ રખીસર જુગુ જુગુ વેદા નાલે.
ગાવનિ મોહણી આ મનુ મોહનિ સુરગા મછ પઇઆલે.

ગાવનિ રતનિ ઉપાએ તેરે અઠસઠિ તીરથ નાલે.
ગાવહિ જોધ મહાબલ સૂરા ગાવહિ ખાણી ચારે.

ગાવહિ ખંડ મંડલ વરમંડા કરિ કરિ રખે ધારે.
સેઈ તુધનો ગાવનિ જો તુધુ ભાવનિ રતે તેરે ભગત રસાલે.

હાંરિ કેતે ગાવનિ સે મૈં ચિતિ ન આવનિ નાનકુ કિયા વિચારે.

સાઈ સોઈ સદા સચુ સાહિબુ સાચા સાચી નાઈ.
હૈ ભી હોસી જાઈ ન જાસી રચના જિનિ રચાઈ.

રંગી રંગીભાતિ કરિ કરિ જિનસી માઇઆ જિનિ ઉપાઈ.
કરિ કરિ વેખે કીતા આપણા જિવ તિસ દી વડિઆઈ.

જો તિસુ ભાવૈ સોઈ કરસી હુકમુ ન કરણા જાઈ.
વેબ દુનિયા|
સો પાતિસાહુ સાહા પાતિસાહિબુ નાનક રહણુ રજાઈ.


આ પણ વાંચો :