જપજી સાહેબ પાર્ટ-17

રાતો રુતિ થિતિ વાર

W.D
રાતો રુતિ થિતિ વાર.
પવન પાની અગની પાતાલ.
તિસુ વિચિ ધરતી થાપી રખી ધરમસાલ.
તિસુ વિચિ જીઅ જુગતિ કે રંગ.
તિનકે નામ અનેક અનંત.
કરમી કરમી હોઇ વીચારુ.
સચા આપ સચા દરબારુ.
તિથૈ સોહનિ પંચ પરવાણુ.
નદરી કરમિ પવે નીસાણુ.
કચ પકાઈ ઓથે પાઇ.
નાનક ગઇઆ જાપૈ જાઇ.
--------------------------------

નાનક અંત ન અંત
ધરમ ખંડ કા એહો ધરમ
ગિઆન ખંડ કા આખહુ કરમુ.

કેતે પવન પાણિ વૈસંતર કેતે કાન મહેસ.
કેતે બરમે ઘાડતિ ઘડિઅહિ રૂપરંગ કે વેસ.
કેતીઆ કરમ ભૂમી મેર કેતે કેતે ધૂ ઉપદેસ.

કેતે ઇંદ ચંદ સૂર કેતે-કેતે મંડલ વેસ.
કેતે સિધ બુધ નાથ કેતે કેતે દેવી વેસ.
કેતે દેવ દાનવ મુનિ કેતે કેતે રતન સમુંદ.
કેતીઆ ખાણી કેતી આ વાણી કેતેપાત નરિંદ.
વેબ દુનિયા|
કેતીઆ સુરતી સેવક કેતે નાનક અંતુ ન અંતુ.


આ પણ વાંચો :