બારામાહ

W.D

ચૈત્ર

ચેતુ બસંતુ ભલા ભવર સુહાવડે.
બન ફૂલ મંઝ બારિ મૈ પિરુ ઘરિ બાહુડે.
પિરુ ઘરિ નહી આવૈ ધન કિઉ,
સુખુ પાવૈ બિરહિ વિરોધ તનુ છીજૈ.
કોકિલ અંબિ સુહાવી કિઉ દુખુ અંકિ સહીજૈ.
ભવરુ ભવંતા ફૂલી ડાલી કિઉ જીવા મરુ પાએ.
નાનક ચેતિ સહજિ સુખુ પાવૈ જે હરિ વરુ ઘરિ ધન પાએ.

વૈશાખ

વશાખુ ભલા સાખા વેસ કરે.
ધન દેખૈ હરિ દુઆર આવહુ દઇઆ કરે.
ઘરિ આઉ પિતારે દુતાર તારે તુધુ બિનુ અઢુ ન મોલો.
કીમતી કઉણ કરે તુધુ ભાવાં દેખિ દિખાવૈ ઢોલો.
દૂરિ ન જાના અંતરિ માના હરિ કા મહલુ પછાના.
નાનક બૈસાખી પ્રભુ પાવૈ સુરતિ સબદિ મનુ માના.

જેઠ

માહુ જેઠુ ભલા પ્રીતમ કિઉ બિસરે.
થલ તાપહિ સર ભાર સા ધન બિનઉ કરૈ.
ધન બિનઉ કરેદી ગુણ સારેદી ગુણ સારી પ્રભ ભાવા.
સાચૈ મહલિ રહૈ બૈરાગી આવણ દેહિ ત આવા.
નિમાણી નિતાણી હરિ બિનુ કિઉ પાવૈ સુખ મહલી.
નાનક જેઠિ જાણૈ તિસુ જૈસી કરમિ મિલૈ ગુણ ગહિલી.

અષાઢ

આસાડુ ભલા સૂરજુ ગગનિ તપૈ.
ધરતી દુખુ સહૈ સોખૈ અગનિ ભખૈ.
અગનિ રસુ સોખૈ મરીએ ધોખૈ ભી સો કિરતુ ન હારે.
રથુ ફિરૈ છાઇઆ ધન તાકૈ ટીડુ લવૈ મંઝિ બારે.
અવગણ બાધિ ચલી દુખુ આગે સુખુ તિસુ સાચુ સમાલે.
નાનક જિસ નો ઇહુ મનુ દીઆ મરણુ જીવણુ પ્રભ નાલે.

સાવન

સાવણિ સરસ મના ઘણ બરસહિ રુતિ આએ.
મૈં મનિ તનિ સહુ ભાવૈ પિર પરદેસિ સિધાએ.
પિરુ ઘરિ નહીં આવૈ મરીઐ હાવૈ દામનિ ચમકિ ડરાએ.
સેજ ઇકેલી ખરી દુહેલી પરણુ ભઇઆ તનિ ન દુખુ કમાએ.
હરિ બિનુ નીંદ ભૂખ કહુ કૈસી કાપડુ તનિ ન સુખાવએ.
નાનક સા સોહાગણિ કંતી પિર કે અંકિ સમાવએ.

ભાદો

ભાદઉ ભરમિ ભુલિ ભરિ જોબણિ પછુતાણી.
જલ થલ નીરિ ભલે બરસ રુતે રંગુ માણી.
બરસૈ નિસિ કાલી કિઉ સુખુ બાલી દાદર મોર લવંતે.
પિઉ પિઉ ચવૈ પપીહા બોલૈ ભુઇઅંગમ ફિરહિં ડસંતે.
મછર ડંગ સાઇર ભર સુભર બિનુ હરિ કિઉ સુખુ પાઈઐ.
નાનક પૂછિ ચલઉ ગુરુ અપુને જહ પ્રભુ તહ હી જાઇઐ.

આશ્વિન

અસુનિ આઉ પિરા સાધન ઝૂરિ મુઈ.
તા મિલીઐ પ્રભ મેલે દૂજૈ ભાઈ ખુઈ.
ઝૂઠિ વિગુતી તા પિર મુતી કુકહ કાહ સિ ફૂલે.
આગૈ ઘામ પિછૈ રુતિ જાડા દેખિ ચલત મનુ ડોલે.
દહદિસિ સાખ હરી હરિઆવલ સહજિ પકૈ સો મીઠા.
નાનક અસુનિ મિલહુ પિઆરે સતિગુર ભએ બસીઠા.

કાર્તિક

કતકિ કરિતુ પાઇઆ જો પ્રભ ભાઇઆ.
દીપક સહજિ બલૈ તતિ જલાઇઆ.
દીપક રસ દન પિર મેલો ધનં ઓમા હૈ સરસી.
અવગણ મારી મરૈ ન સીઝૈ ગુણિ મારી તા મરસી.
નામુ ભગતિ દે નિજ ઘરિ બૈઠે અજહુ તિનાડી આસા.
નાનક મિલહુ કપટ દર ખોલહુ એક ઘડી ખટુ માસા.

અગહન

મંઘર માહુ ભલા હરિ અંકિ સમાવએ.
ગુણવંતી ગુણ રવૈ મૈ પિરુ નિહચલ ભાવએ.
નિહચલુ ચતરુ સુજાણુ બિધાતા ચંચલુ જગતુ સબાઇઆ.
નિઆનુ ધિનાનુ ગુણ અંકિ સમાણે પ્રભ ભાણે તા ભાઇયા.
ગીત નાદ કવિત કવે સુણિ રામ નામિ દુખુ ભાગે.
નાનક સાધન નાહ પિઆરી અભ ભગતી પિર આગૈ.

પૌષ

પૌખિ તુખારુ પડૈ વણુ તૃણુ રસુ સોખે
આવત કી નાહી મનિ તનિ વસહિ મુખે.
મનિ તનિ રવિ રહિઆ જગજીવનુ ગુરસબદી રંગુ માણી.
અંડજ જેરજ સેતજ ઉતભુજ ઘટિ ઘટિ જોતિ સમાણી.
દરસનુ દેહુ દઇઆપતિ દાતે ગતિ પાવહુ મતિ દેહો.
નાનક રંગિ રવૈ રસિ રસિકા હરિ સિઉ પ્રીતિ સનેહો.

માઘ

માઘિ પુનીત ભઈ તીરથુ અંતરિ જાનિઆ.
સાજન સહજિ મિલે ગુણ ગહિ અંકિ સમાનિઆ.
પ્રીતમ ગુણ અંકે સુણિ પ્રભ બંકે તુધુ ભાવા સરિ નાવા.
ગંગ જમુન તહ બેણી સંગમ સાત સમુંદ સમાવા.
પુન્ન દાન પૂજા પરમેસુર જુગિ એકો જાતા.
નાનક માઘિ મહારસુ હરિ જપિ અઠસઠિ તીરથ નાતા.

ફાગુન

ફલગુનિ મનિ રહસી પ્રેમુ સુભાઇઆ.
અનદિનુ રહસુ ભઇઆ આપુ ગવાઇઆ.
મન મોહુ ચુકાઇઆ જા તિસુ ભાઇઆ કરિ કિરપા ઘરિ આઓ.
બહુત બેસ કરી પિર બાઝહુ મહલી લહા ન થાઓ.
હાર ડોર રસ પાટ પટંબર પિરિ લોડી સીગારી.
વેબ દુનિયા|
નાનક મેલિ લઈ ગુરિ અપણૈ ઘરિ વરુ પાઇઆ નારી.


આ પણ વાંચો :