જપજી સાહેબ પાર્ટ-1

W.D

એક ઓંકાર સતિ ના

એક ઓંકાર સતિ નામ
કરતા પુરખુ નિરભાઉ નિરબૈર
અકાલ મૂરતિ અજૂની
સૈભં ગુરૂ પ્રસાદી

જપુ જી

આદિ સચુ
જુગારી સચુ
હૈ ભી સચુ
નાનક હોસી ભી સચુ

સૌચે સોચિ ન હોવઈ

સૌચે સોચિ ન હોવઈ
જો સોચી લખ બાર
ચુપૈ ચુપિ ન હોવઈ
જે લાઈ રહા લિવતાર

ભુખિઆ ભુખ ન ઉતરી
જે બના પુરી આભાર
સહસ સિઆપણા લખ હોહિ
ત ઈક ન ચલૈ નાલિ

કિવ સચિયારા હોઈએ
કિવ કુડે તુટૈ પાલિ
હુકમ રજાઈ ચલણા
નાનક લિખિયા નાલિ
વેબ દુનિયા|


આ પણ વાંચો :