મહિલાઓ માટે સેક્સની ફેંટેસી


પુરૂષો જે રીતે ઘણા કારણોથી સેક્સ કરીએ છે એ રીતે મહિલાઓના પાસે પણ સેક્સ કરવાના ઘણા કારણો હોય છે. પણ મહિલાઓની સેક્સ કરવાની પરિભાષા પુરૂષોની અપેક્ષા જુદા છે. મનોવૈજ્ઞાનિક સિંડી મેસ્ટ્ન અને ડેવિડ બુસન્મી રીતે એમની પુસ્તક why women have sexમાં આ વાતને વિસ્તારથી જણાવ્યા છે. મનોવૈજ્ઞાનિકના મુજબ મહિલાઓ માત્ર પ્રેમમાં જ સેક્સ નથી નહી કરતી. પણ એના પાછળ 237 જુદા-જુદા કારણો હોય છે. જો તમારા માનવું છે કે
મહિલાઓ સેકસની બાબતોમાં
વધારે ખુલાપણ નહી રાખે છે. આ ખરેખર ખોટું છે. આશરે એક હજારથી વધારે મહિલાઓ ઓપર કરેલ રિસર્ચ પ્રમાણે મહિલાઓ સેક્સ માત્ર પ્રેમમાં જ નહી કરતી , પણ પુરૂષના સારું સાથ મેળવા માટે , આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે , ઘરમાં એમના અધિકાર જામવા માટે અને માથાના દુખાવા માટે કરવું પસંદ કરે છે.

આ જ નહી ઘણી વાર મહિલાઓ સારા દેખાવતા અને ચાર્મિગ પુરૂષોને મૂકીને ગંજા અને જાડા - ટ્મી વાળા લોકોને પણ પોતાના હમસફર બનાવી લે છે. એના કારણે એમની કમાણી. ઘરને સહારા આપવાની ક્ષમતા અને વિશ્વાસ હોય છે. રિસ અર્ચ પ્રમાણે મહિલાઓ એમના સાથીના ચયન ડાર્વિનની થ્યોરી સર્વાઈકલ ઈજ દ ફિટેસ્ટના આધારે કરે છે. મહિલાઓ બાળકોને પ્રેમ કરતા પુરૂષોને પણ વધારે પસંદ કરે છે. મહિલાઓ પ્રેમના ઉપયોગ પ્રેમને મેળવા અને પ્રેમને જણાવી રાખવા માટે પણ કરે છે.


આ પણ વાંચો :